Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Thông báo nhập học khóa mới lớp NA1 k17 và NA5 k7 ngày 05/06/2017

Thông báo nhập học ngày 05/06/2017

Thông báo nhập học ngày 05/06/2017

thông báo nhập học lớp NA1 khóa 17 và NA5 khóa 7 lớp thầy Vũ vào lúc 18h ngày 05/06/2017
Thông báo nhập học NA5 k7
Thông báo nhập học lớp NA1 k17

 

Thông báo nhập học lớp NA1 k17
Thông báo nhập học lớp NA1 k17