Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Chương trình "Expertise +1" cho các bạn sinh viên

Đây là chương trình tốt nhất dành cho các bạn sinh viên năm thứ 4 muốn làm việc ở các công ty Nhật Bản trong nước và ngoài nước. Các giảng viên người Nhật Bản sẽ trực tiếp giảng dạy. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ đạt được trình độ N3 và được các công ty Nhật Bản tuyển dụng.