Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN
Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản của ĐHSPKT được xây dựng trên cơ sở đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập.

 

 

.